Besiktningar

Vi hjälper gärna till med olika typer av besiktningar inom entreprenad, infrastruktur och fastighet i Göteborg och Västra Götaland.
Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi med ett prisförslag.
Ingen besiktning är bokad innan ni bekräftar den mottagna kostnaden.

Entreprenader som är upphandlade enligt standardavtalen AB 04, ABT 06 ska efter färdigställande av arbetena besiktigas. Vi rekommenderar även arbeten som inte är kopplade till standardavtalen ska besiktigas. Syftet med besiktningen är att få ett officiellt avslut på entreprenadarbetena och med hjälp av en oberoende person kartlägga kvalitén på utfört arbete. 

Vi tar gärna på oss rollen som huvudbesiktningsman och vid behov samordnar biträden inom nödvändiga besiktningsdiscipliner. 

För att säkerställa att det beställda arbetet är utfört i enlighet med kontrakthandlingarna låter beställaren genomföra besiktningar. Dessa ligger till grund för projektets godkännande och sedermera den garantiperiod som efterföljer entreprenaden avslut. Av denna anledning är det viktigt att i samtliga byggprojekt genomföra en besiktning så att beställare och entreprenör har en samsyn på det arbetet som avlämnats och att garantins omfattning gäller på så sätt som är avsett.  

Vi åtar sig primärt besiktningsuppdrag i Västsverige men vid större uppdrag har vi även möjlighet till längre resor. Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi med ett prisförslag. Ingen besiktning är bokad innan ni bekräftar den mottagna kostnaden. 

Besiktningsområden

 
 

 


 

Vi har kapacitet att agera huvudbesiktningsman för era projekt och innehar specialistkunskap inom byggsektorn för bland annat villa, skolor, flerbostadshus, vårdhem, våtrum och på infrastruktur inom väg, mark, VA, reningsverk, pumpstationer och sjöledningar. Vid behov har vi möjlighet att ta in biträdande besiktningsmän för respektive fackområde. 

Vi kan även utföra besiktningar med specialutbildad personal av lekplatser och utomhusgym

Vi hjälper er med alla former av besiktningar där följande är frekvent förekommande i projekten: 

Förbesiktning 
  • Förbesiktning görs för en del av en entreprenad och används för delar som inte blir synliga efter inbyggnad (exempelvis rör och ledningar) eller för sådana delar som skall tas i bruk innan hela entreprenaden är färdigställd. Den kan också användas i normerande syfte, exempelvis när ett moment skall upprepas många gånger i ett projekt och det är viktigt att beställaren och entreprenören är överens om hur utförandet skall ske. 
Slutbesiktning 
  • Den viktigaste besiktningen i varje projekt, när arbeten avslutats och projektet skall överlämnas är det dags för slutbesiktning. Vid slutbesiktningens godkännande påbörjas garantitiden. 
EfterbesiktninG
  • Om fel upptäckts i slutbesiktningen genomförs en efterbesiktning för att kontrollera om felen är avhjälpta. 
Särskild besiktning 
  • Efter entreprenadens slutförande kan någon av parterna kalla till en särskild besiktning för bedömning av fel som beställaren påkallat. 
Garantibesiktning 
  • Före utgången av den kortaste garantitiden genomförs en garantibesiktning och beställaren anser detta nödvändigt. Vid en garantibesiktning kontrolleras om det finns fel som framträtt under garantitiden och som inte märkts och inte eller bort märkas i samband med slutbesiktningen. 
 Överbesiktning 
  • Om en part är missnöjd med utfallet från en besiktning kan denna begära en överbesiktning. Denna utförs av en person som parterna gemensamt utser eller av en överbesiktningsnämnd (tre personer). 

Vi genomför besiktningar inom ramen för standardavtalen AB04 och ABT06 för företag och för privatpersoner med stöd av hantverksformuläret, ABS09 (småhusentreprenader) och konsumenttjänstlagen. Vi rekommenderar även arbeten som inte är kopplade till standardavtalen ska besiktigas. Syftet med besiktningen är att få ett officiellt avslut på entreprenadarbetena och med hjälp av en oberoende person kartlägga kvalitén på utfört arbete. 

Extern information om myndighetskrav och regler. 

Kontakta oss

Besiktningsförfrågan

Besiktningsförfrågan

Skicka förfrågan för besiktning

 • Kontaktuppgifter
 • Besiktningstyp
 • Disciplin
 • Handlingar
 • Önskat datum
  • Sammanfattning
  Förfrågan avser

  Efter att vi mottagit din förfrågan kontakter vi er för en kostnadsfri offert. Inget uppdrag är bokat innan vi erhåller en bekräftelse på offerten.

  Om du har några frågor kan du alltid kontakta oss på 031-440 840.

  Om LUCO

  LUCO

  Leder, utvecklar, centraliserar och organiserar

  Vår verksamhet bygger på att förmedla branschexpertis med fokus på engagemang och likaledes personligt framförande. Vi tycker det är viktigt att vi som teknikfokuserade konsulter väger in mjuka parametrar som ödmjukhet, öppenhet och förståelse i kompetensförmedlingen.

  Vi är delaktiga genom hela projektcykeln i olika roller och täcker stora delar av konsultbehovet inom bygg- , fastighet-  samt infrastruktursektorn. Våra nuvarande tre affärsområden Konsult , Akademi och Fastighet skapar en naturlig balans mellan teori och verklighet. Med hjälp av den samlade erfarenheten hos oss kan vi agera både beställarens förlängda arm som konsulter och förvaltare men även utbilda branschens kommande kollegor mer proaktivt för att möta morgondagens behov inom branschen.

  LUCO är inte bara en fungerande affärsverksamhet utan även en livsstil anpassad till de behov som branschen står inför. Detta kräver flexibilitet i tänkande och agerande men också anpassade arbetsförhållanden.

  Läs mer om oss på www.luco.se